Statut

Statut Stowarzyszenia Otyńskiego
,,Zmień z Nami Świat”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Otyńskie ,,Zmień z Nami Świat ”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Zakęcie.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Otynia i województwa lubuskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

§ 5

 1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią  o treści ustalonej przez Zarząd.
 2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje.

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

 1. Cele Stowarzyszenia to:

Pomoc społeczna i charytatywna

 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • działalność charytatywna min. finansowanie zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • przekazywanie artykułów żywnościowych i odzieży,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działania na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt,
 • niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i udział w różnych formach współzawodnictwa sportowego , rekreacji ruchowej oraz rehabilitacji ruchowej;
 2. prezentowanie opinii i stanowisk wypracowanych przez Stowarzyszenie i jego członków zainteresowanym jednostkom i podmiotom;
 3. promocję miasta Otyń oraz gminy Otyń;
 4. organizację imprez sportowych;
 5. organizację imprez charytatywnych;
 6. prowadzenie zbiórek pieniężnych;
 7. zbieranie środków finansowych na potrzeby Stowarzyszenia;
 8. działalność w dziedzinie życia społecznego i kulturalnego;
 9. organizowanie spotkania, akcji społecznych i inne imprezy dla mieszkańców gminy oraz wspieranie działań społecznych i kulturalnych organizowane przez inne instytucje;
 10. pomoc prawną, organizacyjną dla członków Stowarzyszenia, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  • zwyczajnych,
  • wspierających,

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 12

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek do końca lutego każdego roku za rok z góry.

§ 15

1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 • a. Walne Zebranie Członków,
 • b. Zarząd,
 • c. Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

Zawiadomienia zostaną dostarczone drogą mailową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez członka stowarzyszenia.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 • a. z własnej inicjatywy,
 • b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 • c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

Zarząd

§ 23

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 członków w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza. Decyzje zapadają za pomocą uchwal zwykłą większością głosów.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 • a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 • a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 • c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 • e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 • g. zwoływanie Walnego Zebrania,
 • h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 • c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 • d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 • e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 • f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 • g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określnym terminie

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 27

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

 • a. składki członkowskie,
 • b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
 • c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
 • d. dochody z majątku stowarzyszenia
 • e. dochody z własnej działalności

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w wymiarze koniecznym i użytecznym dla realizacji jego celów statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie i w całości na działalność statutową Stowarzyszenia.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 28

 1. Składki członkowskie są obowiązkowe.
 2. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd.
 3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia opłaca składkę członkowską przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia.
 4. Członek zwyczajny składkę członkowską za dany rok wnosi najpóźniej do końca lutego każdego roku.
 5. Sekretarz Stowarzyszenia prowadzi ewidencję wnoszenia składek członkowskich.

Sposób reprezentacji

§ 29

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest  każdy członek zarządu.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 31

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.