REGULAMIN I BIEGU CHARYTATYWNEGO „Zmień z Nami Świat” 12.05.2019

Cel imprezy:

 1. Zbiórka charytatywna środków finansowych na rzecz osoby z niepełnosprawnością Agnieszki Józwa.
 2. Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Otyń i okolic.
 3. Popularyzacja biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
 4. Promocja terenów rekreacyjnych w okolicach Bukowej Góry w Bobrownikach
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 6. Promocja wspólnych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością

Organizator:

 1. Organizatorem I Biegu Charytatywnego, jest Stowarzyszenie Otyńskie „Zmień z Nami Świat”.
 2. Strona internetowa wydarzenia dostępna jest pod adresem www.zmienznamiswiat.pl
 3. Dane teleadresowe organizatora i osoby odpowiedzialnej znajdują się na stronie Stowarzyszenia w zakładce Kontakt.

Patronat:
Burmistrz Miasta Otyń Barbara Wróblewska

Trasa, termin i miejsce:

 1. Bieg odbędzie się 12 maja 2019 roku (niedziela) Bukowa Góra (koło przystani w Bobrownikach).
 2. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 5 km dla chodziarzy i na dystansie około 10 km dla biegaczy.
 3. Start przewidziany jest o godzinie 11.00
 4. Trasa biegu prowadzić będzie przez tereny polne ścieżek Bukowej Góry nadleśnictwa Przytok.
 5. Limit czasowy na pokonanie trasy to 1h 30 minut – dystans dla biegaczy, 1h – dystans dla chodziarzy.
 6. Przekroczenie limitu czasu skutkuje zakończeniem biegu, a jego ewentualna kontynuacja odbywa się tylko i wyłącznie na własne ryzyko uczestnika.
 7. W ramach biegu zostaną przeprowadzone dwa biegi
  ● 10 km – trasa dla biegaczy
  ● 5 km – trasa dla chodziarzy
  Start przewidziany jest na godzinę 11.00.
 8. Ślad trasy będzie dostępny do pobrania przez uczestników ze strony organizatorów.

Pomiar i limity czasu:

 1. Pomiar czasu prowadzony będzie elektroniczne, przy pomocy chipów.
 2. Podczas zawodów wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w widocznym miejscu.
 3. Trasy:
  • Bukowa Góra – trasa dla biegaczy (ok. 10 km trasy): start o godz. 11.00, koniec biegu o godz. 12.30.
  • Bukowa Góra – trasa dla chodziarzy (ok. 5 km trasy): start o godz. 13.00 koniec biegu o godz. 14.00.
 4. Obowiązujące limity czasu, wynoszą: 1h,30 min – dystans 10 km, 60 min – dystans  5 km.
 5. Osoby, znajdujące się na trasie po limicie czasowym, zobowiązane są do przerwania uczestnictwa w zawodach, zejścia z trasy i poinformowania o tym fakcie organizatorów biegu.

Zgłoszenia i opłaty:

 1. Uczestnik I Biegu Charytatywnego „Zmień z Nami Świat”, najpóźniej w dniu zawodów musi mieć ukończone 16 lat.
 2. Każdy zawodnik bierze udział w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu o zdolności do udziału w biegu.
 3. Zgłoszenia do Biegu „Zmień z Nami Świat” przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie od 7.03.2019 do 5.05.2019 roku włącznie, poprzez rejestrację na stronie internetowej http://www.super-sport.com.pl
 4. Limit uczestników Charytatywnego Biegu ,,Zmień z Nami Świat ” to:
  • 400 osób – trasa dla biegaczy
  • 100 osób – trasa dla chodziarzy
 5. Organizator biegu pobiera opłatę startową w wysokości:
  • opłata startowa w wysokości 30,00 zł  – trasa dla biegaczy
  • opłata startowa w wysokości 30,00 zł – trasa dla chodziarzy
  • osoby, które nie mogą z różnych powodów czynnie wziąć udziału w biegu, a chciałyby wesprzeć Agnieszkę Józwę zachęcamy do rejestracji w formie WIRTUALNEGO BIEGACZA – wpłata wynosi 30 zł.
  • W celu dokonania opłaty startowej proszę przelać pieniadze na konto:

Stowarzyszenie Otyńskie ,,Zmień z Nami Świat ”
nr. konta 95160014621828382400000001 BGŻ PNB PARIBAS

 1. Na liście uczestników biegu pojawią się osoby, które dokonały opłaty startowej (opłata zaksięgowana).
 2. Opłaty startowe zostaną przekazane na rzecz Agnieszki Józwy.

10km: https://super-sport.com.pl/zapisy/2244-i-bieg-charytatywny-zmien-z-nami-swiat-dystans-10km.html

5km: https://super-sport.com.pl/zapisy/2248-i-bieg-charytatywny-zmien-z-nami-swiat-dystans-5km.html

OSTATECZNY TERMIN WPŁATY to 5.05.2019

Pakiety startowe i biuro zawodów

 1. Organizator zapewnia pakiet startowy w skład którego wchodzi:
  • numer startowy;
  • chip jednorazowy;
  • agrafki
  • talon na poczęstunek.
 2. Pakiety startowe wydawane będą w biurze zawodów na Bukowej Górze: w dniu 12.05.2019 od godziny 9.00 do godziny 10.30, po podpisaniu przez uczestnika oświadczenia. UWAGA! Pełny pakiet startowy będzie gwarantowany TYLKO i WYŁĄCZNIE dla Uczestników, którzy zapiszą się drogą elektroniczną i uiszczą opłatę startową do dnia 5.05.2019 r.
 3. Biuro zawodów będzie znajdowało się: w dniu zawodów w strefie START/META
 4. Pobranie numeru startowego i podpisanie oświadczenia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika dla potrzeb organizatora.

Rozstrzygnięcie biegu:

 1. Wygrywa uczestnik, który pierwszy dotrze do linii mety i przekroczy ją.
 2. Wszyscy uczestnicy obu biegów mają zagwarantowaną wodę i poczęstunek.
 3. Po zakończeniu zawodów planowana biesiada przy ognisku.

Program zawodów:
9.00 – 10.30 – wydawanie pakietów startowych biegów i oświadczeń
10.50 – rozgrzewka dla uczestników biegów -trasa biegaczy
11.00 – start biegu – trasa biegaczy
12.30 – zakończenie biegu dla biegaczy – dystans 10 km
13.00 – rozgrzewka dla uczestników biegu chodziarzy
13.10 – start biegu dla chodziarzy
13.30 – dekoracja zwycięzców biegu dla biegaczy I Charytatywnego Biegu „Zmień z Nami Świat”
14.10 – zakończenie biegu dla chodziarzy – dystans 5 km
14.40 – dekoracja zwycięzców biegu dla chodziarzy I Charytatywnego Biegu „Zmień z Nami Świat”
15.00 – zakończenie zawodów

Finansowanie:

 1. Koszty związane z przeprowadzeniem zawodów pokrywa organizator – Stowarzyszenie Otyńskie „Zmień z Nami Świat” przy współfinansowaniu darczyńców i sponsorów.
 2. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Postanowienia końcowe:

 1. Organizator  zapewnia pomiaru czasu.
 2. Uczestnicy biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Organizator zapewnia opiekę lekarską.
 4. Uczestników biegu obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu.
 5. Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
 6. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione w czasie imprezy.
 7. W trakcie imprezy będzie prowadzona zbiórka publiczna.
 8. W trakcie imprezy będzie można skorzystać z oferty podmiotów wystawiających się w strefie START/META.
 9. Organizator zastrzega sobie, a także Partnerom Biegu prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie.
 10. Udział w Biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika na potrzeby organizacji Biegu.
 11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

Pobierz Regulamin i Oświadczenie zawodnika biorącego udział
w I BIEGU CHARYTATYWNYM „ZMIEŃ Z NAMI ŚWIAT”